Feljebb
Bejelentkezés
HU | EN

Paks II. Zrt.

Paks II. Zrt.

Skip Navigation LinksPaks II. Zrt. » Paks II. Zrt. » Közérdekű » Közzététel » Általános adatkezelési tájékoztató

Skip Navigation LinksÁltalános adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

 

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő az Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7030 Paks, Gagarin utca 1. 3. em. 302/B.; cégjegyzékszám: 17-10-001282; adószám: 24086954-2-17; a továbbiakban: „Paks II.”, vagy „Adatkezelő”).

A Paks II. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

 

1.2. Irányadó jogszabályok

A Paks II. a tevékenységét az Európai Unió és a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 honlapon.

 

1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Paks II. azon adatkezeléseire terjed ki, amelyek a GDPR hatálya alá tartoznak. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, amelyek a Paks II.-vel, mint munkáltatóval munkaviszonyban, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban levő személyekre vonatkoznak.

A GDPR alapján személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a Paks II. adatkezelésére terjed ki.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA, ADATOK FELVÉTELE

 

2.1. Az adatkezelés elvei

A Paks II. az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. A Paks II. törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. A Paks II. biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

 

2.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés céljai:

-    Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

-    Az érintett azon személyi körülményeinek feltárása, amelyek szükségesek a célzott jogviszony létrehozásához, a létrehozásról való döntéshez;

-    A Paks II. által kötött, vagy megkötni tervezett szerződések előkészítése, megkötése, teljesítése;

-    A Paks II. működésének biztosítása;

-    Rendezvények szervezése, bonyolítása;

-    Rendezvényeken részt vevő személyek regisztrálása, a velük való kapcsolattartás;

-    Az Adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése, tájékoztató anyagok készítése;

-    Az Adatkezelő tevékenységének dokumentálása;

-    Az érintettek hozzájárulása esetén hírlevelek küldése;

-    Biztonsági ellenőrzések előkészítése, lebonyolítása, értékelése;

-    Személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása;

-    Titokvédelem;

-    Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

-    Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

 

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel arra, hogy a Paks II. több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása mindazon esetekben, amikor az érintett az adatokat önként bocsátja a Paks II. rendelkezésére. A hozzájárulás minden esetben az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata.

A Paks II. és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Amennyiben az érintett a Paks II.-vel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.

Amennyiben az érintett valamely, a Paks II. által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Amennyiben az adatkezelést jogszabály rendeli el, az adatkezelés jogalapja az adott jogszabály rendelkezése.

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Amennyiben az adatkezelés szükséges az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot a Paks II. felhasználja ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben.

 

2.4. A Paks II., mint adatkezelő jogos érdekének érvényesítésén alapuló adatkezelések

A Paks II. gazdasági tevékenységet folytat; emellett a tevékenysége speciális: nukleáris erőmű létesítésének előkészítése, létesítése, üzembe helyezése, majd üzemeltetése. Ezen tevékenység jogszabályban rendezett, szigorú feltételekhez kötött. A tevékenység a felhasznált technológiára is tekintettel komplex és kiemelt kockázattal jár, amelynek kezelése érdekében mindenképpen szükséges az átlagostól eltérő, kiemelt szintű nukleáris-, fizikai- és humánbiztonság elérése, illetve fenntartása –- különös figyelemmel a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet1. melléklete, a Nukleáris Biztonsági Szabályzatokra, továbbá az Országos Atomenergia Hivatal és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlásaira és útmutatóira. A Paks II. tevékenységéhez emellett kiemelten fontos nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági érdekek fűződnek, az alábbiak szerint:

Magyarország Kormánya nemzetközi egyezményt kötött az Oroszországi Föderáció Kormányával a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről, amely az azt kihirdető 2014. évi II. törvénnyel lépett hatályba (a továbbiakban: Egyezmény). Magyarország Kormánya a 1429/2014. (VII.31.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy az Egyezmény szerinti Magyar Kijelölt Szervezetként az energiapolitikáért felelős miniszter a Paks II.-t jelölte ki. Az Országgyűlés az Egyezményben foglalt cél megvalósítása érdekében elfogadta a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvényt. A beruházás a Paksi Atomerőmű telephelyén létesülő új atomerőművi blokkal (blokkokkal) kapcsolatos beruházás kiemelt jelentőségéről szóló 1196/2012. (VI. 18.) Korm. határozat alapján a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt fontosságú és az energiaellátás biztonsága szempontjából alapvetően szükséges. A leírtak alapján biztosítani kell, hogy a Paks II.-nél a működés minden esetben a lehető legmagasabb szintű biztonság mellett, a kockázatok minimalizálásával történjen.

Lényeges körülmény az is, hogy Paks II. Magyarország történelmének egyik legnagyobb értékű, a nemzetgazdaságot, Magyarország energetikai ellátását, ezáltal gazdasági teljesítőképességét, a nemzetközi piacokon betöltött helyét jelentősen befolyásoló beruházás. Különös érdek fűződik ahhoz, hogy ez a beruházás ellenőrzött módon történjen, és az utókor számára is rendelkezésre álljon minden lényeges információ a nukleáris biztonság folyamatos érvényesítésének ellenőrizhetőségéhez.

 

A fentiek alapján a Paks II., mint adatkezelő jogos érdekének érvényesítésén alapuló adatkezelések esetében a Paks II. érdeke a hatékony, eredményes működés, valamint a jogszabályok betartása, és az irányadó jogszabályoknak megfelelő működés, a személy-, vagyon-, és üzembiztonság elérhető legmagasabb szintjének biztosítása; fontos érdek emellett a beruházás, építés, működés megfelelő dokumentálása, kutathatóvá tétele. Ezen célok érdekében elengedhetetlen, hogy a Paks II. bizonyos adatkezeléseket végezzen.

Amennyiben valamely adatkezelés esetén a jogalap a Paks II. érdeke, az a jelen tájékoztató III. pontjában egyértelműen feltüntetésre kerül.

A Paks II. minden a jelen pont alá eső adatkezelése esetén elvégezte az érdekmérlegelési tesztet. A Paks II. kizárólag olyan célból kezel adatot, amely cél jogszerű, tisztességes, és szorosan összefügg a Paks II. gazdasági tevékenységével. A Paks II. jogos érdekén alapuló adatkezelések esetén az adatkezelés célja más módon – így különösen adatkezelés nélkül – nem érhető el.

A Paks II. jogos érdekének érvényesítésén alapuló adatkezelések minden esetben egyértelműek, ismertek az érintettek számára, vagyis az érintett valamennyi adatkezelési folyamattal tisztában van. Az adatkezelések az érintettek számára átláthatóak, nem minősülnek kivételesnek, vagy szokatlannak. Az adatkezelések soha nem irányulnak az érintett tudta nélkül történő elemzésekre, megfigyelésre. Mindezek alapján az adatkezelések az érintettek érdekeit nem sértik.

Az érintettek az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, az 5.1. pontban meghatározottak szerint.

 

2.5. Az adatok felvétele

A Paks II. az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Más forrásból a Paks II. csak akkor vesz fel adatot, ha ehhez az érintett hozzájárult (pl. partner adatszolgáltatása), vagy jogszabály az adat felvételére kifejezetten felhatalmazást ad (pl. közbiztonsági engedélyek).

 

III. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

 

3.1. Toborzáshoz, kiválasztáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Paks II. folyamatosan választ ki új munkatársakat a betöltendő munkakörökre. A Paks II. közzétesz álláshirdetéseket online portálokon és igénybe vesz munkaerő-közvetítő (tanácsadó) céget is. Ennek során a Paks II. meghatározza az alkalmasság feltételeit és a betöltendő munkakör főbb paramétereit. A Paks II. a beérkezett jelentkezéseket (önéletrajzokat és egyéb, a jelentkező által megadott adatokat) kezeli, és ez alapján választja ki azt a személyt, akivel jogviszonyt létesít. A kiválasztás során sor kerül személyes interjúra, illetve alkalmassági vizsgálatra is sor kerülhet.

Amennyiben az érintett és a Paks II. között a jogviszony nem jön létre, és nyilvánvaló, hogy a jogviszony létesítésére a jövőben sem kerülhet sor, az adatokat a Paks II. törli.

Amennyiben az érintett és a Paks II. között a jogviszony nem jön létre, de nem zárható ki, hogy a jogviszony létesítésére a jövőben sor kerüljön, erről az érintettet a Paks II. tájékoztatja. Amennyiben az érintett nem kéri az adatai törlését, az adatokat a Paks II. legfeljebb egy évig kezeli.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok az érintett által megadott adatok, így a név, kapcsolattartáshoz szükséges adatok (telefonszám, e-mail cím, lakcím), önéletrajz, képzettségre, végzettségre, korábbi munkatapasztalatra vonatkozó adatok.

Az adatkezelés célja:

-    Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

-    Az érintett azon személyi körülményeinek feltárása, amelyek szükségesek a célzott jogviszony létrehozásához, a létrehozásról való döntéshez.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az érintett és a Paks II. közötti szerződés megkötése érdekében az érintett által kezdeményezett lépések megtétele.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a munkaviszony létrejön, az adatkezelés az erre vonatkozó szabályok szerint alakul. Amennyiben jogviszony nem jön létre, az adatok törlése a fent írtak szerint alakul attól függően, hogy van-e lehetőség később jogviszony létesítésére, vagy ez kizárható.

 

3.2. Rendezvények – résztvevők adatainak kezelése

Az adatkezelés leírása: A Paks II. az általa szervezett rendezvényre regisztráló, a rendezvényen részt vevő személyek esetében kezeli az érintettek adatait. Az adatkezelés célja a rendezvényre való belépés biztosítása, a rendezvényt követően az érintett tájékoztatása tovább rendezvényekről, a Paks II.-höz köthető eseményekről. Az adatkezelést az érintett bármikor megtilthatja, ez esetben a Paks II. az adatokat törli.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, az érintettet delegáló szervezet neve, az érintett telefonszáma, e-mail címe.

Az adatkezelés célja:

-    Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

-    Rendezvények szervezése, bonyolítása;

-    Rendezvényeken részt vevő személyek regisztrálása, a velük való kapcsolattartás;

-    Az Adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése, tájékoztató anyagok készítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A Paks II. törli az adatokat, ha az érintett azt kéri (hozzájárulását visszavonja), és az adatkezelésre más jogalap nincs. Ennek hiányában is törli a Paks II. az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, így különösen, ha a jövőben nem kerül sor olyan rendezvényre, amelyre az érintett meghívása indokolt.

 

3.3. Rendezvények – felvételek készítése

Az adatkezelés leírása: A Paks II. az egyes, a Paks II. által szervezett vagy a Paks II. érintettsége mellett zajló rendezvényeken (így különösen: sajtótájékoztatók, konferenciák, kihelyezett parlamenti bizottsági ülések, lakossági fórumok, a Paks II. munkavállalói által tartott egyetemi vagy tudományos előadások)  fényképet, videó- és hangfelvételt készít. A felvételkészítés ténye az adott rendezvényre vonatkozó helyszíni tájékoztatásokban, illetve tájékoztató anyagokban minden esetben feltüntetésre kerül, emellett a felvételkészítés is nyilvánosan, észrevehető módon zajlik. A felvételkészítés soha nem irányul egyedi ábrázolásra (kivéve, ha az érintett ahhoz kifejezetten, előzetesen hozzájárul), annak célja minden esetben a rendezvény, esemény bemutatása. A felvételeket az adatkezelő jogosult online és offline kommunikációs felületein közzétenni. A közzététel ellen az érintett utóbb tiltakozhat.

A felvételkészítés oka az, hogy a Paks II. tevékenysége – a fenti 2.4. pontban írtak – szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű. Figyelemmel arra, hogy a Paks II. létesítése, működése Magyarország energetikai, költségvetési, pénzügyi helyzetét évtizedekre meghatározza, fontos annak biztosítása, hogy ezen felvételek utóbb megismerhetők, kutathatók legyenek.

Kezelt adatok köre: Az elkészített videó- és hangfelvételek, fényképek.

Az adatkezelés célja:

-    Az Adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése, tájékoztató anyagok készítése;

-    Az Adatkezelő tevékenységének dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Paks II., mint adatkezelő jogos érdekének (dokumentálás, kutathatóság) érvényesítése, valamint az érintett hozzájárulása, amit azzal ad meg, hogy a felvétel-készítés tudatában a rendezvényen részt vesz.

Az adatkezelés időtartama: Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés egyik célja a kutatás, az adatokat a Paks II. mindaddig őrzi, amíg a tevékenységét meg nem szünteti. A Paks II. törli azokat a felvételeket, amelyeknek nyilvánvalóan semmilyen tudományos, vagy történeti értéke nincs.

 

3.4. Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben a Paks II. más féllel (felekkel) szerződést köt, a szerződésben, vagy a szerződéshez kapcsolódó, a szerződés teljesítése során keletkezett egyéb dokumentumokban szerepelnek a másik fél képviselőjének, kapcsolattartójának adatai, továbbá azon személyek adatai, akik a másik fél érdekkörében eljárnak, a szerződés teljesítésében részt vesznek. Az adatokat Paks II. a szerződés teljesítése során, a szerződés teljesítése érdekében kezeli.

Kezelt adatok köre: A szerződésben szereplő adatok, az adott szerződéstől függően: az érintett neve, elérhetősége, titulusa, a szerződés teljesítése során betöltött szerepe.

Az adatkezelés célja:

-    Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

-    A Paks II. által kötött, vagy megkötni tervezett szerződések előkészítése, megkötése, teljesítése;

-    Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Paks II., mint adatkezelő jogos érdekének (szerződés teljesítése) érvényesítése, az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Paks II. a szerződésben kezeli mindaddig, amíg az adott szerződés alapján igény érvényesíthető (általában a szerződés megszűnését követő öt év).

 

3.5. Hírlevelek küldése

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, a Paks II. az érintett részére elektronikus levélben hírlevelet küld a Paks II. tevékenységével kapcsolatban. A hírlevél tartalmazhat olyan reklámokat, amelyek összefüggnek a Paks II. tevékenységével. Az adatkezelést az érintett bármikor megtilthatja.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe.

Az adatkezelés célja:

-    Az érintettek hozzájárulása esetén hírlevelek küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: A Paks II. az adatokat törli, ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy ha az adatkezelés célja megszűnik (Paks II. az érintettnek hírlevelet nem küld).

 

3.6. Belépési engedélyekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Paks II. létesítményeibe a belépés kizárólag állandó vagy eseti belépési engedélyek birtokában lehetséges. Valamennyi érintett kap belépési engedélyt, vagy eseti belépésre jogosító belépőkártyát, amely biztosítja a szabályozott bejutást a létesítményekbe. A belépési engedélyekhez kapcsolódó adatokat a Paks II. nyilvántartja.

Kezelt adatok köre: A belépési engedélyeken szereplő adatok (érintett neve, születési helye és ideje, munkáltatójának neve, szervezeti egysége), valamint az engedéllyel kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés célja:

-    Személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása;

-    Titokvédelem.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Paks II., mint adatkezelő jogos érdekének (személy-, vagyon-, és üzembiztonság) érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Paks II. a belépési engedélyek érvényességének végét követő hat hónapos ideig, eseti belépési engedély vagy belépőkártya esetén annak napjától számított hat hónapos ideig nyilvántartja.

 

3.7. Beléptető-rendszer adatkezelése

Az adatkezelés leírása: A Paks II. létesítményein belül beléptető-rendszer működik. Az érintett azonosítására az egyes létesítményekbe belépve, onnan kilépve sor kerül azzal, hogy az érintett használja a személyre szóló kártyáját, így rögzítésre kerül a be- és a kilépés időpontja. Az egyes épületrészek egymással kizárólag kártyával nyitható ajtókkal, forgókapukkal vannak elzárva, ha indokolt az, hogy csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek juthassanak át az adott ponton. Ebben az esetben az áthaladás időpontja rögzítésre kerül a rendszerben. Az adatkezelés automatizált, az adatokat az MVM BSZK Zrt. szervere rögzíti. A Paks II. az adatokat kizárólag akkor használja fel, ha valamilyen esemény, ellenőrzés azt szükségessé teszi (pl. vagyon elleni bűncselekmény, személyi sérülés, munkavégzés ellenőrzése). A hozzáférés minden esetben naplózásra kerül, vagyis megismerhető, hogy az adatokhoz ki és mikor fér hozzá.

Kezelt adatok köre: A belépőkártya száma, a kártya birtokosának neve és lakcíme.

Az adatkezelés célja:

-    Személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása;

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Paks II., mint adatkezelő jogos érdekének (személy-, vagyon-, és üzembiztonság) érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Paks II. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 32. §-ban foglaltaknak megfelelően, rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónapig tartja nyilván, zárt rendszerben.

 

3.8. Képzésekhez, oktatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Paks II. szervez olyan képzéseket, oktatásokat, amelyen az egyes szerződéses partnerek azon munkatársai, megbízottjai, alvállalkozói részt vehetnek, vagy kötelesek részt venni, akik a Paks II. részére olyan jellegű munkát végeznek, amelyhez adott oktatás, képzés szükséges. A Paks II. minden esetben tájékoztatja a partnereit a szükséges, illetve ajánlott képzésekről, és erről az érintettet tájékoztatja vagy közvetlenül, vagy a partneren keresztül. A részvétel önkéntes, azonban – amennyiben a képzés valamely tevékenység végzéséhez szükséges – a részvétel megtagadása azt eredményezheti, hogy az érintett a Paks II. részére munkát nem végezhet.

Amennyiben az érintett a képzésen részt vesz, a Paks II. átadhatja a képzést szervező szervezetnek az érintett nevét, munkakörét, és a képzés bonyolításához szükséges egyéb adatait. Az adatokat a képzés szervezője kizárólag a képzéssel összefüggésben használja fel (beosztás, részvétel dokumentálása, számonkérés, képesítés igazolása). A Paks II. kezeli az érintett részvételére vonatkozó adatot, a képzésen elért minősítést, képesítést (ha van).

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, elérhetősége, az érintettet alkalmazó partner megnevezése, a képzés adatai.

Az adatkezelés célja:

-    A Paks II. által kötött, vagy megkötni tervezett szerződések előkészítése, megkötése, teljesítése;

-    A Paks II. működésének biztosítása;

-    Személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása.

Az adatkezelés jogalapja: Figyelemmel arra, hogy a részvétel önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az érintett és a Paks II. között létrejött szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatok a személyügyi nyilvántartás részét képezik, az időtartamra a 4.4. pontban írtak irányadók.

 

3.9. Betekintési engedélyekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Paks II. megfelelő szervezési intézkedésekkel és szabályozással biztosítja az üzleti titkainak védelmét. A különösen védett üzleti titkok és bizalmas adatok megismerése csak azon személyek számára lehetséges, akik rendelkeznek a Társaság üzleti titkait tartalmazó iratok megismerésére vonatkozó határozatlan idejű vagy egyszeri betekintési engedéllyel, valamint aláírt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozattal.. A Paks II. kezeli a betekintési engedélyekkel kapcsolatos adatokat, így a betekintési engedéllyel rendelkezők adatait, az engedély kiadásával kapcsolatos adatokat, és a betekintési engedély felhasználásával kapcsolatos adatokat.

Kezelt adatok köre: A betekintési engedélyeken szereplő azonosító adatok, valamint az engedéllyel kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés célja:

-    Üzleti titokká minősített adatokkal kapcsolatos személyi-, adminisztratív-, fizikai- és elektronikus biztonsági követelmények teljesítése

-    Titokvédelem.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Paks II., mint adatkezelő jogos érdekének (üzleti titkok védelme) érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat Paks II. az engedély érvényességének lejártát követő öt évig kezeli.

 

3.10. Nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Paks II.-vel együttműködő (szerződéses partnerek érdekkörében eljáró) egyes személyek esetében kötelező a nemzetbiztonsági ellenőrzés, ha az adott személynek nemzeti minősített adatot kell megismernie, vagy tevékenysége ezt indokolja. A nemzetbiztonsági ellenőrzést a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal végzi. A Paks II. az érintettet minden esetben tájékoztatja arról, hogy a tevékenysége miatt a nemzetbiztonsági ellenőrzés kötelező-e. A Paks II. az érintett ellenőrzéssel kapcsolatos adatait nem ismeri meg, azok kezelése az Alkotmányvédelmi Hivatal által történik. A nemzetbiztonsági ellenőrzés minden esetben az érintett tudtával és hozzájárulásával történik. Amennyiben az érintett a hozzájárulást megtagadja, nem tölthet be nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyt. Az Alkotmányvédelmi Hivatal az ellenőrzést követően elkészíti a törvényben meghatározott adattartalmú biztonsági szakvéleményt, amelyet megküld a Paks II.-nek. Az érintett a szakvélemény tartalmát megismeri. Az ellenőrzés megismétlésére (felülvizsgálatára) a törvényben meghatározott esetekben kerül sor.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, születési helye és ideje, anyja neve, munkaköre, a szakvélemény adatai. Az ellenőrzés egyéb adatait a Paks II. nem kezeli.

Az adatkezelés célja:

-    Biztonsági ellenőrzések előkészítése, lebonyolítása, értékelése;

-    Személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása;

-    Titokvédelem;

-    A felek közötti jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

-    Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja jogszabály rendelkezése, valamint az az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat Paks II. a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt kezeli.

 

3.11. Humánbiztonsági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Paks II. humánbiztonsági vizsgálatot akkor folytat le, ha jogszabályt, vagy szerződést, kötelező előírást sértő vagy veszélyeztető magatartást észlel; illetve vizsgálatra sor kerülhet a vezérigazgató egyedi döntése alapján is. Az érintett a vizsgálatról tájékoztatást kap, amennyiben személyi felelősség megállapítható. A vizsgálat során a Paks II. a szabálysértő vagy veszélyeztető magatartást vizsgálja, meghallgatja az érintettet, valamint ellenőrizhet nyilvános (bárki által hozzáférhető) adatokat. A Paks II. az ellenőrzés során titkos információgyűjtést nem végez. Az érintett az ellenőrzésről tájékoztatást kap, amennyiben személyi felelősség megállapítható.

Kezelt adatok köre: A vizsgálattal érintett személyek neve, a vizsgálatra okot adó esemény leírása, a vizsgálat megállapításai.

Az adatkezelés célja:

-    Biztonsági ellenőrzések előkészítése, lebonyolítása, értékelése;

-    Személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása;

-    Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett és a Paks II. között létrejött szerződés előkészítése, a Paks II., mint adatkezelő jogos érdekének (kockázatok csökkentése) érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Paks II. öt év időtartamig kezeli.

 

3.12. A Paks II. tulajdonában álló vagyontárgyakra vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Paks II. nyilvántartja a tulajdonában álló vagyontárgyakat, és azt, hogy ezen vagyontárgyakat ki jogosult használni, kinek adták át használatra. A Paks II. nyilvántartja az egyes vagyontárgyakkal kapcsolatos eseményeket (pl. kár, megsemmisülés, elvesztés) is. Az adatkezelés nem ellenőrzésre, hanem az eszközök nyilvántartására, a leltározási, könyvvezetési kötelezettségek teljesítésére irányul.

Kezelt adatok köre: Az érintett (eszközt használó) neve, az eszköz megnevezése, átadásának adatai.

Az adatkezelés célja:

-    A Paks II. működésének biztosítása;

-    Személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása;

-    Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja jogszabály rendelkezése (beszámolásra, könyvvezetésre, leltározásra irányuló jogszabályok), a Paks II., mint adatkezelő jogos érdekének (vagyontárgyak védelme) érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Paks II. öt év időtartamig kezeli.

 

3.13. Alkoholos befolyásoltság ellenőrzése

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett a Paks II. részére, a Paks II. létesítményein belül végez munkát, köteles munkára képes állapotban megjelenni, nem állhat alkoholos befolyásoltság alatt, különös figyelemmel arra, hogy az ilyen állapotban történő munkavégzés a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. Amennyiben felmerül annak gyanúja, hogy az érintett alkoholt fogyasztott, a Paks II. képviselője jogosult ennek ellenőrzésére, alkoholszonda alkalmazása útján. Az ellenőrzés menetét, eszközeit a Paks II. belső szabályozása határozza meg. Az ellenőrzésről minden esetben készül jegyzőkönyv.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, a vizsgálat eredménye.

Az adatkezelés célja:

-    A Paks II. működésének biztosítása;

-    Személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Paks II., mint adatkezelő jogos érdekének (biztonságos működés) érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Negatív eredmény esetén az adatokat a Paks II. a vizsgálatot követően törli. Pozitív eredmény esetén, figyelemmel arra, hogy az adatok felhasználására jogvitában sor kerülhet, az adatokat az adatkezelő az ellenőrzésből származó igény elévüléséig kezeli (adat keletkezésétől számított öt év).

 

3.14. Balesetekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Paks II. valamennyi, a létesítményeiben történt baleseti eseményt kivizsgál. Ennek során rögzítésre kerülnek a balesetet szenvedett és az abban egyéb módon érintett személyek adatai, valamint a baleset adatai (baleset helye, ideje, leírása, szemtanúk). A Paks II. a kivizsgálás során meghallgatja az érintett személyeket és tanúkat, feltárja a baleset okait a balesettel összefüggésben indokolt fegyelmi felelősség megállapítása, és a további balesetek megelőzése érdekében. A kivizsgálás a Paks II. belső szabályozásában meghatározottak szerint történik.

Kezelt adatok köre: Az érintett személy neve, a baleset adatai.

Az adatkezelés célja:

-    A Paks II. működésének biztosítása;

-    Személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja jogszabály rendelkezése (a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény), valamint a Paks II., mint adatkezelő jogos érdekének (balesetek megelőzése, felelősség megállapítása) érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a Paks II. öt év időtartamig kezeli.

 

3.15. Hatósági, végrehajtói, bírósági megkeresések

Az adatkezelés leírása: Amennyiben a Paks II. megkeresést kap hatóságtól, végrehajtótól, bíróságtól valamely munkavállalóra vonatkozóan, és a megkeresés a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, a Paks II. a megkeresést iktatja, és azt teljesíti, egyúttal rögzíti azt is, hogy a megkeresés alapján milyen intézkedések történtek.

Kezelt adatok köre: Azon adatok, amelyek az adott megkereséssel összefüggenek.

Az adatkezelés célja:

-    Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja minden esetben az a jogszabályi felhatalmazás, amelyen a megkeresés alapul.

Az adatkezelés időtartama: A megkeresésre adott választ a Paks II. öt év időtartamig kezeli.

 

3.16. Kamerarendszer, biztonsági célú adatkezelések

Az adatkezelés leírása: A Paks II. létesítményeinek területén kamera rendszer működik. A kamerák minden esetben jól láthatóan vannak elhelyezve, a kamerák léte, megfigyelés ténye mindenki számra nyilvánvaló. A kamerák csak olyan területeket figyelnek meg, ahol az indokolt a személy- és vagyonbiztonság céljából (pl.: beléptetési pontok, közlekedők). Nincsenek kamerák olyan helyen, ahol a munkavállalók és egyéb érintettek a pihenőt, munkaközi szünetet eltöltik, vagy ahol a megfigyelés személyhez fűződő jogot sért, így különösen nincsenek kamerák az öltözőkben, mosdókban, zuhanyzókban. A kamerákat a Paks II. nem használja a munkavégzés megfigyelésére vagy ellenőrzésére, azok kizárólag személy- és vagyonbiztonsági célokat szolgálhatnak. A kamerák képeit folyamatos megfigyeléssel nem követik, azok rögzítésre kerülnek. A felvételek kizárólag akkor ismerhetők meg és használhatók fel, ha azt valamely esemény szükségessé teszi. A felvételek megismerése minden esetben naplózott.

Kezelt adatok köre: A rögzített képfelvételek.

Az adatkezelés célja:

-    Személy- és vagyonbiztonság fenntartása;

-    Titokvédelem.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Paks II., mint adatkezelő jogos érdekének (személy- és vagyonbiztonság) érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: A Paks II. a felvételeket legfeljebb három munkanap elteltével törli. Amennyiben a felvétel alapján eljárás indul, vagy jogkövetkezmény alkalmazása szükséges, a Paks II. felvétel szükséges részét menti, és a mentett részt mindaddig őrzi, amíg az szükséges. Ebben az esetben az adatok törlésére akkor kerül sor, ha az adatkezelés célja megszűnik.

 

3.17. Adatkezelés a Paks II. Tanulmányi Ösztöndíj Programja keretében

Az adatkezelés leírása: A Paks II. a jól képzett, releváns szakmai tudással rendelkező (elsősorban építő- és építészmérnök, gépészmérnök, vegyészmérnök és villamosmérnök végzettségű) szakember-utánpótlás szükségleteinek kielégítése céljából, a kiemelkedően tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatására Ösztöndíjat alapít. Az Ösztöndíjjal hozzásegíti őket felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez és folytatásához, bízva abban, hogy az ösztöndíjjal támogatott diákok a végzettségük megszerzését követően a Paks II.-nél kamatoztatják tudásukat, elsajátított ismereteikkel a Paks II. magasan képzett szakembereivé válnak és tevékenységükkel növelik az atomenergetika hírnevét. Emellett az ösztöndíj célja a programba bevont diákok, hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok az érintett által megadott adatok, így a név, születési hely és idő, évfolyam, szakirány/specializáció, előző tanév végi tanulmányi átlag, illetve Neptun-kód, hallgatói azonosítószám, beiratkozás éve, BSc diploma eredménye (MSc-s hallgatók esetén), továbbá a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (telefonszám, e-mail cím, értesítési cím). Továbbá az érintett által a pályázati dokumentáció részeként beküldött dokumentumokban foglalt adatok.

Az adatkezelés célja:

Az Ösztöndíj Programra jelentkező diákok/hallgatók jelentkezéseinek kezelése, az elbírálási folyamat elindítása, az érintettek tájékoztatása az elbírálás eredményéről, a jelentkezőkkel való kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, valamint az érintett és a Paks II. közötti szerződés megkötése érdekében az érintett által kezdeményezett lépések megtétele.

Az adatkezelés időtartama: az elbírálási folyamat végéig, illetve sikeres elbírálás esetén az Ösztöndíjfolyósítóval fennálló, a Tanulmányi Ösztöndíj Program keretén belüli jogviszony lezárultáig.

 


 

 

 1. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

4.1. Adattovábbítás

A Paks II. személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az adattovábbítás kötelező, ha az rendőrség, hatóság, végrehajtó jogszabály alapján kiadott, az irányadó jogszabályoknak megfelelő megkeresése alapján történik.

Amennyiben valamely érintett a Paks II. oroszországi partnerénél lát el feladatot, a Paks II. továbbítja azon személyes adatokat (az érintett szükséges személyazonosító adatait), amelyek szükségesek ahhoz, hogy az orosz félnél a beléptetés biztosított legyen. Az adattovábbítás az érintett hozzájárulása alapján történik, a Paks II. megállapodás útján biztosítja az adatok megfelelő szintű védelmét.

 

4.2. Adatfeldolgozás

A Paks II. a tevékenységük ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során a Paks II.-vel kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és a Paks II. utasítása szerint, a Paks II. nevében járnak el. A Paks II. ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Paks II. hozzájárulásával jogosultak. A Paks II. adatfeldolgozóként igénybe veszi:

MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7030 Paks, Vasút utca 1.),

az adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása.

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7030 Paks, Gagarin utca 1.), az adatfeldolgozás célja: bérszámfejtés, személyügyi ügyintézés.

MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7030 Paks, helyrajzi szám hrsz 8803/17.), az adatfeldolgozás célja: személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása beléptető-, és kamerarendszer adatainak kezelése).

MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1158 Budapest, Körvasútsor u 105-106.), az adatfeldolgozás célja: személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása beléptető-, és kamerarendszer adatainak kezelése).

CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1149 Budapest, Angol utca 77.), az adatfeldolgozás célja: személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása beléptető-, és kamerarendszer adatainak kezelése).

MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 54.), az adatfeldolgozás célja: személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása beléptető-, és kamerarendszer adatainak kezelése).

Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila utca 34.), az adatfeldolgozás célja: személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása beléptető-, és kamerarendszer adatainak kezelése).

SZENTINEL Vagyonvédelmi, Biztonság-Technikai Szolgálgató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Váci út 152-156.), az adatfeldolgozás célja: személy-, vagyon-, és üzembiztonság fenntartása beléptető-, és kamerarendszer adatainak kezelése).

 

4.3. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

A Paks II. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. A Paks II. az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Paks II. érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van, és csak olyan adatok megismerése legyen lehetséges, amelyek szükségesek az adott személy munkakörének ellátáshoz. Az adatok bizalmas kezelése valamennyi munkavállaló számára munkaköri kötelesség.

A Paks II. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

-    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

-    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

-    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

-    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

A Paks II. a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, a Paks II. érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

 

4.4. Az adatkezelés időtartama

A Paks II. a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítják, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot a Paks II. törli. Amennyiben az adat kezelése valamely jogviszonyból származó igény érvényesítéséhez szükséges, az adatokat a Paks II. a jogviszony megszűnését követő nyolc év elteltével törli. (Figyelemmel arra, hogy az igények öt év alatt évülnek el, de az elévülés megszakadhat és újrakezdődhet, a megőrzési idő nyolc év.)
 2. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, a Paks II. minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet a Paks II. megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra a Paks II.-nek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, a Paks II. megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül a Paks II.-nek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére a Paks II. törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet a Paks II. megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.
 3. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben a Paks II. az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 4. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt a Paks II. minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
 5. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, a Paks II. az adatokat törli.
 6. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, a Paks II. az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli.

A törlés esetén a Paks II. az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a Paks II. a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

4.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A Paks II. az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. A Paks II. az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, együtt az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), a Paks II. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

 

5.1. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. A Paks II. az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy a Paks II. az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy a Paks II. a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. A Paks II. a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés a Paks II., vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

 

5.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

A Paks II. az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az adatkezelésről szóló tájékoztatás megtalálható azon nyomtatványokon, amelyeken az érintett megadja adatait, és az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére a Paks II. az érintett figyelmét felhívja.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet bármilyen módon (szóban, írásban) eljuttathatja a Paks II.-höz. A Paks II. a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. A Paks II. a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza a Paks II. által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben a Paks II. a kérelem teljesítését elutasítják (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

A Paks II. a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, a Paks II. kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

A Paks II. minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

5.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy a Paks II. a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. A Paks II. az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintett fordulhat a Paks II. adatvédelmi tisztviselőjéhez, elérhetőségei: dr. Kaszián Ábel Gergő, kasziana@paks2.hu

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A Paks II. az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.

​