Feljebb
Bejelentkezés
HU | EN

Paks II. Zrt.

Paks II. Zrt.

Skip Navigation LinksPaks II. Zrt. » Paks II. Zrt. » Közérdekű » Közzététel » Az Infotv. alapján a Paks II. Zrt. által kötelezően közzéteendő adatok

Skip Navigation LinksAz Infotv. alapján a Paks II. Zrt. által kötelezően közzéteendő adatok

 
I. Szervezeti, személyzeti adatok
  Adat megnevezése Közzététel vagy elérhetősége

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7030 Paks, Gagarin utca 1. 3. em. 302/B.

jog@paks2.hu

http://www.paks2.hu

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz)

Az SzMSz 1. számú melléklete (A Társaság szervezeti felépítése)

Az SzMSz 2. számú melléklete (Munkáltatói jogok gyakorlásának szabályai)

Az SzMSz 1. számú formanyomtatványa (Helyettesítési megbízás)

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

http://www.paks2.hu/hu/PaksII/SzervezetiFelepites/Menedzsment/Lapok/default.aspx

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása

http://www.paks2.hu/hu/PaksII/SzervezetiFelepites/igazgatosag/Lapok/default.aspx

http://www.paks2.hu/hu/PaksII/SzervezetiFelepites/FelugyeloBizottsag/Lapok/default.aspx

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  Adat Közzététel vagy elérhetősége

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat,

az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

http://www.paks2.hu/hu/Kozerdeku/hatter_dokumentumok/Lapok/default.aspx

A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz).

Az SzMSz 1. számú melléklete (A Társaság szervezeti felépítése)

Az SzMSz 2. számú melléklete (Munkáltatói jogok gyakorlásának szabályai)

Az SzMSz 1. számú formanyomtatványa (Helyettesítési megbízás)

A Társaság „ PA2-BSz-12 A Paks II. Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági ” belső szabályzata.

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-90399/2015.

adatkezelés megnevezése. "Adatbázis építése. Álláshelyek betöltése."

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

http://www.paks2.hu/hu/Media/Lapok/default.aspx

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

http://www.paks2.hu/hu/default.aspx

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

A Társaság „ A Társaság „ PA2-BSz-13 A Paks II. Zrt. közzétételi és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó ” belső szabályzata

A BSz-13 szabályzat 1. számú melléklete (Döntés-hatásköri lista)

A BSz-13 szabályzat 2. számú melléklete (A Kgt. rendelkezései alapján a Paks II. Zrt. által kötelezően közzéteendő adatok listája)

A BSz-13 szabályzat 3. számú melléklete (A Kbt. rendelkezései alapján a Paks II. Zrt. által kötelezően közzéteendő adatok listája)

A BSz-13 szabályzat 4. számú melléklete (Az Infotv. rendelkezései alapján a Paks II. Zrt. által kötelezően közzéteendő adatok listája)

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Társaság „ PA2-BSz-54 Közadatok újrahasznosítására vonatkozó” belső szabályzata

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

http://www.paks2.hu/hu/Kozerdeku/Kozzetetel/Lapok/default.aspx

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Társaság „ PA2-BSz-54 Közadatok újrahasznosítására vonatkozó” belső szabályzata

A BSz-54 szabályzat 1. számú melléklete (Döntés-hatásköri lista)

A BSz-54 szabályzat 2. számú melléklete (Újrahasznosítási Megállapodás mintája)

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére


III. Gazdálkodási adatok
  Adat Közzététel vagy elérhetősége

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves számviteli törvény szerinti beszámolója

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

http://www.paks2.hu/hu/Kozerdeku/Kozzetetel/Lapok/default.aspx

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

http://www.paks2.hu/hu/Kozerdeku/Kozzetetel/Lapok/default.aspx

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Társaságra nem releváns/nem értelmezhető.

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

http://www.paks2.hu/hu/Kozerdeku/Kozbeszerzesek/Lapok/default.aspx


Az egységes közadatkereső rendszer elérhetősége:
http://kozadat.hu/kereso/